Sol·licitud d'Ocupació Temporal de la Via Pública. Tall Circulació - Regulació Trànsit

Té per objecte sol·licitar autorització per a l'ocupació temporal de la via pública tallant el trànsit per a la realització d'activitats u operacions. Pot incloure reserva d'espai d'estacionament.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques.

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- Les autoritzacions tindran la durada definida i específica per la duració de l'activitat.
- No es podrà iniciar l'activitat sense tenir l'autorització expressa.
- No es podrà iniciar l'activitat sense la presència dels recursos que indiqui l'autorització.
- Les mesures de seguretat són responsabilitat de qui realitza l'activitat.

Tràmits

SOL·LICITUD DE LA PERSONA INTERESSADA

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Plànol d'emplaçament.
- Llicència de l'activitat a realitzar si està regulada.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament de Manacor

Formularis
Terminis

7 dies abans de realitzar l'activitat.

Lloc

REGISTRE GENERAL:
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Termini màxim per a la resolució

7 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autoritzar o no l'ocupació de la via pública - tall de circulació - establint-se unes condicions mínimes de personal i material necessari per dur-les a terme.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Policia i interior, Transports i mobilitat, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia