Aplicació de la tarifa reduïda de recollida i tractament de residus

Sol·licitar l'aplicació de la tarifa reduïda de recollida i tractament de residus per adhesió a la separació correcta de residus.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- La sol·licitud inclou:
- Compromís de complir el que estableix l'Ordenança reguladora de la neteja viària, recollida de residus sòlids urbans i gestió dels parcs verds.
- Consentiment que, en presència vostra, personal de l'Ajuntamen de Manacor o qui l'Ajuntament designi accedesqui al vostre habitatge o local per controlar que se separin, efectivament, les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).
- Consentiment que es controlin els residus que depositeu en els contenidors del carrer i en les deixalleries.
- Declaració d'estar al corrent del pagament davant l'Ajuntament de Manacor.
- Opció d'indicar si es fa compostatge domèstic de matèria orgànica.

- A la sol·licitud s'ha d'indicar quin tipus de petició és:
- Habitatge
- Habitatge porta a porta
- Locals, comerços, establiments, hotels i allotjaments.

- En el cas de sol·licitud del tipus Habitatge, l'Ajuntament farà el lliurament d'una targeta ciutadana per poder obrir els contenidores de matèria orgànica. La targeta es vincula a una referència cadastral, per tant, s'entrega un màxim d'1 targeta per immoble.

Tràmits

SOL·LICITUD DE LA PERSONA INTERESSADA

Documentació

- Sol·licitud d'aplicació de la tarifa reduïda de recollida i tractament de residus per adhesió a la separació correcta de residus.

Òrgan competent per tramitar

Medi ambient

Formularis
Terminis

1 de gener a 29 de febrer

Lloc

Registre General:
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31
- S'Illot: camí de la Mar, 21

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Aplicació de la tarifa reduïda regulada per l'Ordenança fiscal 09T.OD de la taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Medi ambient, Residus

Òrgan competent per a resoldre

Batlia