Targeta per utilitzar els contenidors de residus orgànics i accedir a les deixalleries municipals (Ecoparc)

Sol·licitar la targeta ciutadana per utilitzar els contenidors de residus orgànics i accedir a les deixalleries municipals (Ecoparc).

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- La targeta es vincula a una referència cadastral, per tant, s'entrega un màxim d'1 targeta per immoble.

- La sol·licitud inclou:
- Comprometre's a complir el que estableix l'Ordenança reguladora de la neteja viària, recollida de residus sòlids urbans i gestió dels parcs verds.
- Consentir, en presència vostra, que personal de l'Ajuntament de Manacor o qui l'Ajuntament designi accedeixi al vostre habitatge o local per controlar que se separin, efectivament, les fraccions de residus (orgànics, paper, vidre, envasos i rebuig).
- Consentir el control dels residus que dipositeu en els contenidors del carrer i en les deixalleries.

Tràmits

Sol·licitud de targeta per a l'ús dels contenidors de matèria orgànica i accés a les deixalleries del municipi de Manacor (Ecoparc)

Documentació

- Sol·licitud de targeta per a l'ús dels contenidors de residus orgànics i accés a les deixalleries municipals (Ecoparc).
- Còpia del darrer rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Òrgan competent per tramitar

Medi ambient

Formularis
Terminis

Tot l'any

Lloc

Registre General:
- Manacor: pl. del Covent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31
- S'Illot: camí de la Mar, 21

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Entrega de la targeta ciutadana per utilitzar els contenidors de residus orgànics i accedir a les deixalleries municipals (Ecoparc).

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Medi ambient, Residus

Òrgan competent per a resoldre

Batlia