Sol·licitud de cessió d'ús de material municipal

Préstec de materials per a celebracions particulars.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En el cas que l'acte per al qual se sol·licita el material no estigui inclós dins un marc de festes promogut per l'Ajuntament, la persona interessada ha de recollir i retornar el material al lloc indicat per l'Ajuntament.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Croquis d'emplaçament en el cas de sol·licitar un cadafal.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Generals

Formularis
Terminis

Tot l'any (amb una antelació mínima de 15 dies respecte a la data de celebració de l'activitat per a la qual se sol·licita el material).

RECURS

Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 Llei 30/92

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)
- Manacor: C/ Convent, s/n
- Porto Cristo: C/ Gual, 31

Requisits

Els sol·licitants han d'estar empadronats al municipi de Manacor.

Requisits

Els sol·licitants han d'estar empadronats al municipi de Manacor.

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Participació ciutadana

Òrgan competent per a resoldre

Batlia