Sol·licitud d'autorització de venda a la fira de primavera 02/06/2019

Sol·licitar autorització per a la venda de productes a la fira de primavera 02/06/2019

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- La fira se celebrarà dia 2 de juny de 2019.

- S'autoritzarà la venda de productes preferentment artesans, ecològics, alimentaris, també antiguitats i altres productes a criteri de l'organització.

- Les parades de venda han de cuidar l'estètica; els remolcs només es poden ubicar a zones que no siguin de vianants.

- Les parades de venda de productes alimentaris han de complir els requisits detallats a l'annex I.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica, acompanyada dels documents que hi estan relacionats.
- Fotocòpia del DNI
- Foto de la parada
- Fotocòpia del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil.
- Certificat d'homologació de la caravana o remolc (en cas de venda amb caravana o remolc).
- Taxa d'ocupació de via pública.

Òrgan competent per tramitar

Comerç i indústria

Formularis
Terminis

Fins dia 3 de maig de 2019.

Lloc

Ajuntament de Manacor, Delegació de Comerç
c. del Convent, 3
Fax 971 84 91 32

Correu electrònic: firesimercats@manacor.org

Taxes

Taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d'ús públic, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 17.T.OD de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats

Òrgan competent per a resoldre

Comerç i indústria