Renovació de la llicència d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements.

Renovació de l'autorització per a l'ocupació temporal del sòl i la volada del domini públic mitjançant instal·lacions desmuntables o béns mobles com taules, cadires, ombrel·les, mercaderies i altres elements i infraestructures auxiliars.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les llicències es poden renovar anualment, amb un màxim de 3 renovacions.

Qualsevol canvi, mofificació o addició d'elements, superfície o altre paràmetre, determina l'obligació de presentar una nova sol·licitud.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.

- Justificant del pagament de la taxa.

- Certificat de l'Ajuntament acreditatiu que la persona que explota el local està al corrent en el pagament dels tributs municipals o autorització a l'Ajuntament perquè pugui realitzar aquest tràmit en nom del sol·licitant.

- Rebut de la prima de la pòlissa d'assegurança que cobresqui la responsabilitat civil per danys a terceres persones derivada de l'activitat produïda a la via pública durant l'anualitat en què es demana la renovació.

Òrgan competent per tramitar

Interior

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: abans de la finalització de la llicència.

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme al art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)

- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa sobre ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 18.T.OD de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir concedida la llicència i que no hagin canviat les circumstàncies en què es va concedir.

No haver estat objecte de sanció ferma per infracció greu.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència que autoritza l'ocupació de la via pública.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Junta de govern