Tramitació de la targeta ciutadana (Bus Palma)

Realitzar la tramitació de la targeta ciutadana, que serveix, a títol unipersonal, per pagar l'autobús urbà de Palma amb tarifa reduïda i sense necessitat de dur doblers en metàl·lic, i per accedir al servei de Bicipalma.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Els perfils reconeguts segons conveni per l'Ajuntament de Manacor són:

- Residents

- Carnet Verd. Per a persones amb discapacitats i minusvalideses del 33% o més.

- Carnet gran B (>65 anys)

La primera emissió de la targeta ciutadana és gratuïta; les segones reposicions i següents motivades per pèrdua, robatori o deteriorament per mal ús, seran objecte d'aplicació de la taxa per emissió de targeta (6,39 €), excepte quan hagin passat dos anys des de l'emissió de la darrera targeta.

Per més informació: http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/enlaces.ct.svr?tipo=2&tema=101

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol.

- Menors de 16 anys: DNI del menor i DNI del representant legal (pare, mare o tutor legal) amb qui està empadronat.

- Per al CARNET VERD: una d'aquestes acreditacions segons el Reial Decret 1414/2006, de 1 de desembre de 2006:

- Resolució, certificat o targeta expedit per l'IMSERSO o la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears.

- Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que reconegui la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

- Resolució del Ministeri de Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament de Manacor

Terminis

Període de presentació: tot l'any

Lloc

Presencial: oficina Serveis Generals

pl. del Convent, s/n
Manacor

Termini màxim per a la resolució

2 setmanes

Requisits

Estar empadronat al municipi de Manacor

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta ciutadana

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia