Consulta de documents a l'Arxiu Municipal

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Altres administracions, persones investigadores o la ciutadania en general poden consultar la documentació que es troba a l'Arxiu Municipal.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

L'horari de consulta de l'Arxiu Municipal és de dilluns a divendres de 10 a 14 hores; però és aconsellable contactar prèviament amb el Servei d'Arxiu.

L'Administració municipal garantirà l'accés de la ciutadania a la documentació dipositada al Servei d'Arxiu, sens perjudici de les restriccions definides en la llei o de les que es puguin establir per raons de conservació.

La recerca documental serà realitzada per la persona interessada amb l'orientació del personal tècnic de l'Arxiu.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud genèrica.

- Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i de la representació, si és el cas.

Òrgan competent per tramitar

Arxiu municipal

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Presencial: Oficines Ajuntament (Registre General)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c/ d'en Gual, 31

Aquest tràmit és pot fer telemàticament.

Correu electrònic: mcastor@manacor.org

Termini màxim per a la resolució

Si la petició reuneix els requisits legals, la consulta és immediata.

En cas contrari, l'arxiver/a ho informarà i l'òrgan competent ho resoldrà en un termini màxim de 15 dies.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Consulta dels documents sol·licitats.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura, Participació ciutadana

Òrgan competent per a resoldre

Batlia