Expedient d'incorporació de fons a l'Arxiu Municipal per dipòsit o donació.

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
El Servei d'Arxiu vetla per la integritat del patrimoni documental del municipi i per la seva protecció i recuperació. Amb aquesta finalitat farà les oportunes propostes d'acceptació de donació o dipòsit dels fons documentals d'interès per al municipi.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

És aconsellable contactar prèviament amb el Servei d'Arxiu.

L'ingrés de documentació ha de ser acceptat, amb informe previ de l'arxiver/a municipal, per l'òrgan competent de la corporació, que haurà d'acordar les condicions sota les quals es realitza.

L'Ajuntament lliurarà a la persona cedent un document probatori de l'esmentat ingrés.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud general.

- Inventari preliminar.

Òrgan competent per tramitar

Arxiu municipal

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any.

Lloc

Presencial: Oficines Ajuntament (Registre General)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c/ d'en Gual, 31

Aquest tràmit és pot fer telemàticament.

Correu electrònic: mcastor@manacor.org

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Ingrés del fons a l'Arxiu Municipal.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura

Òrgan competent per a resoldre

Batlia