Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Qualsevol persona o entitat pot obtenir reproduccions dels documents de l'Arxiu Municipal, exceptuant aquells l'accés als quals estigui restringit per la legislació vigent o per voluntat de la persona dipositant en el cas de cessions.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La reproducció de documentació està subjecta al compliment de la normativa específica del servei, d'acord amb l'existència de drets de propietat intel·lectual o de dades de caràcter personal.

L'autorització de reproducció no atorga cap dret de propietat intel·lectual o industrial a qui la realitzi o l'obtingui.

En cas d'utilització de reproduccions de documents de l'Arxiu Municipal per editar-los o difondre'ls públicament, se n'haurà de fer constar obligatòriament la prodedència. Quan es tracti de reproduccions d'imatges també s'haurà de fer constar l'autoria.

El Servei d'Arxiu establirà el mitjà més adequat per fer la reproducció segons les característiques físiques i l'estat de conservació del document.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud general on consti la finalitat de la reproducció.

- Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i de la representació, si és el cas.

- Justificant de l'abonament de la taxa.

Òrgan competent per tramitar

Arxiu municipal

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu

Comunicació al ciudatà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Presencial: Oficines Ajuntament (Registre General)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c/ d'en Gual, 31

Aquest tràmit és pot fer telemàticament

Correu electrònic: mcastor@manacor.org

Taxes

Taxa per a prestació de serveis i realització d'activitats a instal·lacions municipals i ús d'escoles públiques, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 13 T.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Còpia dels documents sol·licitats

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura, Participació ciutadana

Òrgan competent per a resoldre

Batlia