Sol·licitud de canvi de titularitat d'un gual

Fer el canvi de titularitat d'un gual per haver canviat de propietari o propietària.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
(Model 1: en cas que no hi hagi transmissor del gual. Model 2: En cas que hi hagi transmissor del gual).
- Acreditació de la representació, si és el cas.
- Fotocòpia de l’escriptura de propietat o darrer rebut de l’impost de béns immobles.

Òrgan competent per tramitar

Interior

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any.

Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992.

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Canvi de la persona titular de la llicència de gual.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Policia i interior, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia