Sol·licitud de gual vinculat a un únic habitatge

Obtenir la llicència d'entrada i sortida de vehicles a un aparcament vinculat a un únic habitatge.
Aquesta llicència implica la prohibició de l'estacionament per als altres vehicles i per al propi.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La persona propietària no té dret a aparcar davant del seu propi gual.

La persona titular del gual està obligada a col·locar la placa indicadora del gual a la primera rebranca del portal del garatge segons el sentit de la marxa a una altura de 2,10 metres amidats del trespol a la part de baix de la placa, sempre a un lloc visible.

Les persones titulars de l'autorització de gual poden demanar una zona de prohibició de l'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant el gual (contragual), per tal de facilitar l'accés dels vehicles en aquelles vies molt estretes.

Aquesta llicència s'entendrà prorrogada anualment i s'inclourà en els padrons fiscals succesius mentre la persona interessada no presenti la declaració de baixa.

Llistat de normatives

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Justificant del pagament de la taxa corresponent.
- Còpia del darrer rebut/rebuts de l'IBI.
- Croquis d'emplaçament del gual, amb la situació de l'aparcament, distància a la cantonada més propera i distància de l'habitatge a l'eix del carrer.
- Fotografia de la façana de l'aparcament (amb les portes obertes), que inclogui també la voravia.

Òrgan competent per tramitar

Ajuntament de Manacor

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any.

Tipus de recurs: Reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992.

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voravies, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 20.T.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

L'aparcament ha d'estar vinculat a un únic habitatge

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència de gual

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Policia i interior, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia