Sol·licitud d'informe d'habitatge adequat

Sol·licitar informe municipal d'habitatge adequat per a la tramitació d'una renovació de l'autorització temporal de treball i de residència i per a la tramitació de reagrupament familiar.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Per aquest tràmit és necessari concertar cita prèvia al 971 84 91 00 (ext. 5080) o a l'oficina de Serveis Socials.

L'informe té, per a l'oficina d'estrangeria, una vigència de tres mesos.

Si l'habitatge no disposa de cèdula d'habitabilitat, una vegada comprovada la resta de documents aportats, s'acordarà amb la persona sol·licitant una visita al domicili per tal que tècnics del Departament de Serveis Socials facin la valoració de les condicions de l'habitatge.

Únicament la persona sol·licitant pot recollir l'informe. Si l'ha de recollir una altra persona, ha de presentar la sol·licitud i el document acreditatiu, tant seu com de la persona sol·licitant.

No es lliurarà cap informe sense el pagament previ de la taxa.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Certificat d'empadronament o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.
- Còpia del certificat de convivència o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.
- Còpia del permís de treball o de residència de la persona sol·licitant i de la resta de persones objecte del tràmit.
- Còpia del passaport de la persona sol·licitant i de la resta de persones objecte del tràmit.
- Còpia de la targeta sanitària de la persona sol·licitant i de les persones adultes objecte del tràmit.
- Còpia de l'acta de matrimoni en el cas de cònjuges, i còpia de la partida de naixement o del llibre de familia en el cas dels fills.
- Còpia del contracte de lloguer o de l'escriptura de l'habitatge.
- Còpia dels darrers rebuts de contribució municipal (IBI i recollida de fems).
- Còpia de la cèdula d'habitabilitat.
- Còpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca.
- Còpia dels darrers rebuts de subministrament de llum i aigua.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Socials

Formularis
Terminis

Tot l'any.

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficina de Serveis Socials
Manacor: c. Major, 23
Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa pels documents que expedesqui o estengui l'administració o les autoritats municipals, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 05.T. OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser major d'edat.
Estar empadronat al municipi.
NIE en vigor o amb data recent d'expiració.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informe d'habitatge adequat

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Serveis Socials