Sol·licitud de plaça municipal al centre d'estades diürnes (Manacor o Porto Cristo)

Ocupació d'una plaça en un centre de dia destinat a persones amb necessitat d'una sèrie de cures com ara: alimentació, salut, higiene, transport al centre de dia, etc. (Sense nocturnitat).

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per aquest tràmit és necessari concertar cita prèvia al 971 84 91 00 (ext. 5080) o a l'oficina de Serveis Socials.

Les places disponibles en el Centre de Dia són limitades, per la qual cosa pot haver-hi llista d'espera.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud mitjançant el document específic a nom de la persona titular de la prestació.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, del cuidador o la cuidadora principal i dels membres de la unitat familiar de la persona cuidadora.
- Fotocòpia de la targeta sanitària de la persona sol·licitant i de la persona cuidadora principal.
- Informe mèdic de Dependència i altres de recents.
- Certificat d'empadronament històric o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.
- Certificat d'ingressos que ha percebut la persona interessada i els membres de la família (pensió, d'altres ...).
- Fotocòpia del document bancari a nom de la persona titular de la prestació, on figuren les dades referents al banc i el núm. de compte corrent.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Socials

Formularis
Terminis

Tot l'any.

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de Serveis Socials
- Manacor: c. Major, 23
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa per la prestació del servei d'assistència als centres d'estades diürnes, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 23.T.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: Domiciliació bancària

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Estar empadronat al municipi.
Haver fet o fer sol·licitud de valoració de dependència.
Haver complit 55 anys en el moment de fer la sol·licitud.
No poder ser atés suficientment per la família i necessitar atenció terapèutica rehabilitadora o psicosocial.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Plaça en un centre de dia municipal.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Junta de govern