Servei de teleassistència domiciliària (TAD)

Servei de teleassistència a domicili a través del telèfon, que ofereix de manera permanent a la persona usuària una resposta immediata davant determinades eventualitats, bé directament o bé mobilitzant altres recursos, humans o materials, propis de la persona usuària o els existents a la comunitat, amb la finalitat d'afavorir la permanència de la persona usuària en el seu entorn quotidià.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per aquest tràmit és necessari concertar cita prèvia al 971 84 91 00 (ext. 5080) o a l'oficina de Serveis Socials.

La finalitat és procurar a la persona usuària seguretat i confiança en moments de crisis personals, socials o sanitàries i promoure el contacte amb el seu entorn sociofamiliar.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de la persona cuidadora principal.
- Fotocòpia de la targeta sanitària de la persona sol·licitant i de la persona cuidadora principal.
- Informe mèdic de Dependència i informes recents que puguin tenir.
- Certificat d'ingressos que ha percebut la persona interessada (pensió, altres ...), en cas de manifestar dificultats per pagar la taxa municipal.
- Certificat d'empadronament o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.
- Fotocòpia del document bancari a nom de la persona titular de la prestació, on figurin les dades referents al banc i el número de compte corrent.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Socials

Formularis
Terminis

Tot l'any.

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficina de Serveis Socials
- Manacor: c. Major, 23
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Preu públic per la prestació dels serveis de suport al domicili, regulat per l'Ordenança fiscal núm. 02.P.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: Domiciliació bancària

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Estar empadronat al municipi.
Tenir una línia de telèfon fix al domicili.
Persones de més de 65 anys d'edat o pensionistes.
Persones amb discapacitat física o psíquica.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Prestació del servei de teleassistència

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Batlia