Servei d'ajuda a domicili (SAD)

Aquest servei es presta en el domicili de persones amb manca d'autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials que els impedeixen dur a terme de manera autònoma les tasques habituals de la vida quotidiana.

Mitjançant personal qualificat i supervisat es proporciona a aquestes persones i al seu entorn un conjunt d'actuacions preventives, assistencials, educatives, rehabilitadores, de suport psicosocial, domèstiques i d'atenció per tal de mantenir la seva autonomia personal, la qualitat de vida i la relació amb l'entorn proper.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per aquest tràmit és necessari concertar cita prèvia al 971 84 91 00 (ext. 5080) o a l'oficina de Serveis Socials.

Una persona professional es traslladarà al domicili per donar ajuda de caràcter assistencial.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de la persona cuidadora principal.
- Fotocòpia de la targeta sanitària de la persona sol·licitant i de la persona cuidadora principal.
- Informe mèdic de Dependència i informes recents que puguin tenir.
- Certificat d'ingressos que ha percebut la persona interessada (pensió, altres ...), en cas de manifestar dificultat per pagar la taxa municipal.
- Certificat d'empadronament o autorització al Departament de Serveis Socials perquè pugui consultar les dades d'empadronament.

Òrgan competent per tramitar

Serveis Socials

Formularis
Terminis

Tot l'any.

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu.

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de Serveis Socials
- Manacor: c. Major, 23
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Preu públic per la prestació dels serveis de suport al domicili, regulat per l'Ordenança fiscal núm. 02.P.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Persones amb situació de dependència o amb manca d'autonomia personal.
Estar empadronat al municipi.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Prestació d'ajuda a domicili.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Majors, Serveis socials

Òrgan competent per a resoldre

Batlia