Sol·licitud d'autorització de venda en el mercat d'estiu nocturn de S'Illot

Sol·licitar la corresponent autorització per a la venda de productes en el mercat d'estiu nocturn de S'Illot.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El mercat d'estiu nocturn de S'Illot es fa cada dijous des del tercer del mes de juny fins al darrer del mes de setembre.
El mercat d'estiu nocturn de S'Illot té una temàtica marinera i a les paradetes ha de predominar el color blanc.
La llicència municipal per exercir la venda municipal és personal i intransferible.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud en què constin les dades del venedor, producte que es vol vendre i metres a ocupar.
- Fotocòpia de DNI o CIF.
- Fotocòpia del 6 darrers rebuts de treballador autònom o TC2.
- Fotocòpia del certificat acreditatiu d'estar d'alta d'IAE de venda ambulant.
- Fotocòpia del darrer rebut i de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del lloc de venda.
- Declaració responsable de tenir els coneixements necessaris per a la manipulació d'aliments, si és el cas.
- 2 fotos de carnet.
- Fotografia dels productes i de la paradeta de venda ambulant.
- El cartó segellat, en el cas dels mercaders que hi han participat els anys anteriors.

Òrgan competent per tramitar

Turisme

Formularis
Terminis

Tres primeres setmanes del mes de maig

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 Llei 30/1992

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa venda mercats temporals, regulada per l'Ordenança Fiscal núm. 17.T.OD de l'any en curs.
Forma de pagament: Aprovació de padró. S'entrega el rebut en mà a la parada per anar a pagar al banc.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (article 60 de la Llei de Contractes del Sector Públic).

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats, Turisme i hosteleria

Òrgan competent per a resoldre

Batlia