Duplicat d'un títol de dret funerari

Expedició d'un duplicat del títol funerari per sostracció, pèrdua o deteriorament.

Destinataris

La persona titular del dret funerari, la persona hereva del dret, el familiar directe autoritzat per altres hereus potencials o el familiar designat pel titular del dret.

Fi de la via administrativa

Si

Llistat de normatives

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

La instància juntament amb tota la documentació s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Manacor.

Documentació

- Sol·licitud general.
- Fotocòpia del DNI de la pesona sol·licitant.
- Si és per deteriorament: títol funerari original.
- Justificant de pagament de la taxa corresponent.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any
RECURS
Tipus de recus: Reposició, contenciós administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa de cementeri i serveis funeraris, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 3T.OD de l'any en curs.
Forma de pagament: Autoliquidació. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Duplicat del títol

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Batlia