Reserva d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb discapacitat, titulars d'una targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, poden sol·licitar reserva d'estacionament a prop dels seus domicilis, del seu lloc d'estudi i/o del seu lloc de treball.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La reserva s'ubicarà el més a prop possible del domicili, del centre de treball o del centre d'estudis on es demana.
Aquesta reserva no en concedeix la propietat.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

La instància juntament amb tota la documentació s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Manacor

Documentació

- Sol·licitud
- Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, només en el cas que hagi estat concedida en un altre municipi (original i còpia).

Òrgan competent per tramitar

Interior

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any.
Tipus de recus: Reposició, contenciós administratiu.

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Reserva d'aparcament

Organisme responsable

Interior

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Policia i interior, Serveis socials, Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia