Sol·licitud d'autorització de venda en mercats setmanals anuals (Manacor i Porto Cristo)

Presentar una sol·licitud per rebre una autorització i poder exercir legalment la venda de productes en mercats ambulants setmanals anuals.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les autoritzacions s'atorguen per anys naturals i es poden renovar anualment.

Dins un mateix mercat, una mateixa persona només pot ser titular d'una sola llicència.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica
- Fotocòpia DNI o CIF
- Certificat d'estar al corrent de pagament de la Seguretat Social o fotocòpia dels 6 darrers rebuts d'autònom.
- Certificat d'estar d'alta d'IAE de venda ambulant.
- Fotocòpia del darrer rebut i de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del lloc de venda.
- 2 fotos de carnet
- 1 foto de la parada de venda en què es pugui apreciar la mercaderia.

Òrgan competent per tramitar

Comerç i indústria

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds:
- Manacor: del 2 al 30 de novembre
- Porto Cristo: del 2 al 30 de novembre

RECURS
Tipus de Recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 Llei 30/90

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: C/ d'en Gual, 31

RECURS
Tipus de recurs: reposició, contenciós-administratiu

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Taxes

Taxa per parades de venda, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 10.T.OD. de l'any en curs.
Forma de pagament: Aprovació de padró. S'entrega el rebut en mà a la parada per anar a pagar al banc.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (article 60 de la Llei de contractes del sector públic).

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Festes, fires i mercats

Òrgan competent per a resoldre

Batlia