Llicència de la targeta d'armes (aire comprimit)

Demanar la llicència d'armes d'aire comprimit

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquesta llicència només és vàlida dins el terme municipal

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Còpia del DNI/passaport o targeta de residència.
- Factura de la compra de l'arma o fotocòpia compulsada de la mateixa.
- Autorització de qui té la patria potestat o tutela si el sol·licitant té entre 14 i 18 anys.
- Justificant de l'abonament de la taxa.
- Certificat d'empadronament o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades d'empadronament.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: Tot l'any

RECURS
Tipus de Recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 Llei 30/90

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)
- Manacor: C/ Convent, s/n
- Porto Cristo: C/ Gual, 31

Taxes

Taxa pels documents que expedeix l'Administració, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 05.T.OD de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Tenir els 14 anys complerts

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta d'armes A i B

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Caça, Esports

Òrgan competent per a resoldre

Batlia