Adquisició de drets d'ús funerari sobre nínxols i columbaris (concessió temporal)

Permet obtenir la concessió de l'ús temporal de nínxols i columbaris, per un període determinat.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

La concessió d'un nínxol és per 5 anys.
La concessió d'un columbari per a cendres és per 50 anys.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

La instància juntament amb tota la documentació s’ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Manacor.

Documentació

- Sol·licitud específica.
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
- Justificant de pagament de la taxa corresponent.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l'any

RECURS
Tipus de recurs: Reposició, contenciós-administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa de cementeri i serveis funeraris, regulada per l'Ordança fiscal núm. 3T.OD de l'any en curs.
Forma de pagament: Autoliquidació. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Títol de dret d'ús funerari

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Batlia