Permís per a exhumacions, trasllat de restes i reducció

Té per objecte obtenir el permís municipal per al trasllat de restes d'una sepultura a un altre lloc dins el mateix cementeri o a altres cementeris.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Per poder realitzar una exhumació, trasllat o reducció de restes han d'haver transcorregut 5 anys des de la defunció.

Del 15 de juny al 3 de novembre només es fan els trasllats de restes urgents.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

La instància juntament amb tota la documentació s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Manacor

Documentació

- Sol·licitud específica del familiar més proper al difunt. Ha d'anar signada pels titulars de tots els nínxols que s'han d'obrir.
- Fotocòpia del títol de drets funeraris (del nínxol d'origen i del nínxol de destí).
- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de les persones titulars dels drets funeraris.
- Justificant de pagament de la taxa corresponent.
- En els casos de mort judicial, permís del jutjat.
- En els casos de trasllat fora del cementeri, autorització de la Conselleria de Salut.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: Tot l'any

RECURS
Tipus de Recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art.59 Llei 30/1992

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa de cementeri municipal i serveis funeraris, regulada per l'Ordenança Fiscal núm. 03T.OD de l'any en curs
Forma de pagament: Autoliquidació. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per exhumació, trasllat de restes o reducció.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Batlia