Canvi de titularitat del dret d'ús funerari

Sol·licitud de transmissió de la titularitat per mort de la persona titular o transmissió inter vius, amb les limitacions que preveu el Reglament.

Destinataris

L'hereu o hereus del dret d'ús funerari o el familiar designat per la persona titular del dret.

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El canvi de titularitat pot ser definitiu o provisional (art. 33 Reglament)

Llistat de normatives

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

La instància juntament amb tota la documentació s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament

Documentació

En cas de canvi de titularitat mortis causa:
- Sol·licitud general.
- Fotocòpia del certificat de defunció de la persona titular.
- Documentació que acrediti la nova persona beneficiària:
a) Successió testada: certificació de darreres voluntats, darrer testament, acceptació d'herència i partició de béns.
b) Successió sense testament: certificació de darreres voluntats, acta notarial o auto judicial de declaració d'hereus.
- Fotocòpia del DNI de les persones hereves.
- Fotocòpia del títol de drets d'ús funerari.
- Justificant de pagament de la taxa corresponent.

En cas de canvi de titularitat inter vius:
- Sol·licitud general.
- Fotocòpia del DNI de la persona titular i de la persona adquirent.
- Documentació que acrediti la relació de parentiu entre l'adquirent i la persona transmissora (llibre de família, etc.).
- Fotocòpia del títol de drets d'ús funerari.
- Compareixença davant l'Ajuntament.
- Justificant de pagament de la taxa corresponent.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: tot l’any

RECURS
Tipus de recus: Reposició, contenciós administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa de cementeri municipal i serveis funeraris regulada per l'Ordenança Fiscal núm. 03T.OD de l'any en curs, una vegada resolt.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En el cas de transmissió inter vius, el nou titular ha de complir una de les següents condicions:
- Parentiu de 1r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: fills i pares.
- Parentiu de 2n grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: néts, germans i padrins.
- Parentiu de 3r grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: renéts, nebots, repadrins i oncles.
- Parentiu de 4t grau de consanguinitat en línia recta i col·lateral: rebesnéts, cosins i néts dels germans.
- Parentiu de 1r grau d'afinitat: cònjugues dels fills.
- Parentiu de 2n grau d'afinitat: cònjugues dels néts i cònjugues dels germans.
- Cònjugue.
- Persones que acreditin una convivència igual o superior a cinc anys.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Titularitat del dret d'ús funerari actualitzada

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Batlia