Sol·licitud de targeta de resident a zona O.R.A.

S'atorga una targeta que acredita el permís per estacionar sense limitació de temps màxim de permanència a la zona ORA i sense necessitat de proveïment de bitllet en les màquines instal·ladores.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Només es podrà ser titular d'un permís especial de resident.

La targeta es concedeix amb la validesa d'un any.

Llistat de normatives

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud amb declaració responsable, on consti el DNI i les dades d'empadronament de l'interessat i també la marca, model i matrícula del vehícle pel qual se sol·licita la targeta.

- Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Òrgan competent per tramitar

Interior

Formularis
Terminis

Període de presentació de les sol·licituds: Tot l'any.

RECURS:

Tipus de recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 Llei 30/92

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)
- Manacor: C/ Convent, s/n
- Porto Cristo: C/ Gual, 31

Taxes

Taxa d'estacionament de vehicles a la via pública (ORA), regulada per l'Ordenança Fiscal núm. 21.T.OD de l'any en curs.

Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-El titular del permís ha d'estar empadronat a un dels carrers comprès a una de les zones amb limitació horària d'aparcament durant el darrer any anterior a la sol·licitud del permís.

- El titular del permís especial de resident ha de ser també el titular del permís de circulació del vehicle adscrit al permís.

- Acreditació d'estar al corrent del pagament de les deutes amb l'Ajuntament.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta ORA

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Policia i interior, Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia