Obtenció de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud de la targeta d'aparcament per a minusvàlis, tant a la zona residencial on viu com a les places assignades a cada municipi.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Només s'atorga una targeta per a la persona titular que tingui els greus problemes de mobilitat.

Temps de validesa: 5 anys des de la data d'expedició, si el dictamen de greus problemes de mobilitat és definitiu.

La targeta és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d'aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d'aparcament. La targeta s'ha d'exposar en el vehicle de manera clarament visible des de l'exterior.

Una vegada atorgada la targeta es comunica telefònicament a la persona titular que pot passar a cercar-la per les dependències de l'Ajuntament de Manacor o de la Delegació de Porto Cristo.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

La instància juntament amb tota la documentació s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Manacor.

Documentació

- Sol·licitud.
- Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport. En cas que la persona sol·licitant sigui estrangera, fotocòpia compulsada de la targeta de residència.
- Certificat de la condició legal de persona minusvàlida on s'especifica el grau de minusvalidesa (IBAS).
- Dictamen sobre l'existència de greus problemes de mobilitat per obtenir la targeta d'aparcament (IBAS).
- Una foto de carnet.

Per a la renovació de la targeta, s'ha de seguir el mateix procediment que per concedir-la.

Òrgan competent per tramitar

Interior

Formularis
Terminis

Període de presentació de les sol·licituds: Tot l'any.

RECURS

Tipus de recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art.59 de la Llei 30/1992.

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Taxes

Taxa per a l'expedició de models oficials de la Direcció General de Transports del Govern de les Illes Balears.
Forma de pagament: Autoliquidació. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc. També es pot descarregar de la pàgina web de l'Agència Tributària de la CAIB.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Estar empadronats al terme municipal de Manacor i tenir reconeguts els problemes de mobilitat

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Distintiu aparcament

Organisme responsable

Interior

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Policia i interior, Serveis socials, Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia