Llicència d'ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements

Té per objecte sol·licitar una autorització per a l'ocupació temporal del sòl i la volada del domini públic mitjançant instal·lacions desmuntables o bén mobles com taules, cadires, ombrel·les, mercaderies i altres elements i infraestructures auxiliars.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Els elements que es poden autoritzar ha de ser desmuntables.

Les llicències tenen caràcter temporal limitat a un màxim de 12 mesos. La durada s'ha de correspondre, en general, amb l'any natural i, en tot cas, finalitza dia 31 de desembre de l'any següent.

Les llicències es poden renovar anualment, amb un màxim de 3 renovacions.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica.

- Justificant de pagament de la taxa.

- Acreditació que el local disposa de la llicència d'obertura i funcionament o declaració responsable d'inici i exercici d'activitat.

- Plànol d'emplaçament.

- Plànol de distribució a escala 1:50-1:20 de l'espai i superfície quantificada a ocupar pels elements en posició de prestació de servei als usuaris. S'ha de presentar la zona ocupada, els elements a instal·lar i les zones públiques lliures, amb indicació de la distància d'aquests elements respecte a la façana.

- Descripció dels elements i infraestructures auxiliars que es pretén instal·lar (fotografia o full informatiu).

- Certificat de l'Agència tributària de les Illes Balears acreditatiu que l'explotador del local està al corrent en el pagament dels tributs municipals o autorització a l'Ajuntament perquè pugui realitzar aquest tràmit en nom del sol·licitant.

- Informes tècnics municipals favorables si es pretén instal·lar infraestructures auxiliars (plataformes, paravents o mampares, tendals de dos peus no subjectats a les façanes).

- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (s'ha de presentar en el termini de 10 dies comptadors a partir de la notificació de l'autorització d'ocupació de la via pública).

Òrgan competent per tramitar

Interior

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: Tot l'any

RECURS

Tipus de recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art.59 Llei 30/92

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)
- Manacor: C/ Convent, s/n
- Porto Cristo: C/ Gual, 31

Taxes

Taxa sobre ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 18.T.OD de l'any en curs.
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

- Ser titular de la llicència de funcionament de l'activitat per a la qual se sol·licita l'autorització.

- Deixar una franja per al pas de vianants entre la línia de la façana i les instal·lacions autoritzades d'1,20 metres com a mínim.

- No obstaculitzar la circulació de vianants o de vehicles, l'entrada dels edificis, zones d'ocupació de càrrega i descàrrega, passos de vianants, accessos per al pas de vehicles a immobles, guals o sorties d'emergència, boques de reg, registres de serveis urbans o parades de bus.

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència que autoritza l'ocupació de la via pública.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Junta de govern