Llicència d'animals potencialment perillosos

Obtenir la llicència per a la tinença d'un animal considerat potencialment perillós, per tal de garantir la seguretat de persones i béns i la d'altres animals.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

- Es consideren, en general, animals potencialment perillosos els cans que, per la seva tipologia racial, el seu caràcter agressiu o la seva potència de mandíbula, poden causar la mort o lesions a persones i a altres animals, i també poden causar danys en els béns públics i privats.

- La llicència té un període de validesa de cinc anys i es concedeix a títol personal i intransferible.

- La possessió o conducció d'animals potencialment perillosos sense la llicència administrativa corresponent és una infracció molt greu.

- La documentació que cal presentar tant per a la sol·licitud inicial com per a les posteriors renovacions és la mateixa.

- La persona titular ha de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi de les dades de la llicència, en un termini de 15 dies (art. 3 punt 3 del RD 287/2002).

- Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa d'assegurança, s'ha d'entregar a l'Ajuntament una còpia del rebut per tal de comprovar-ne la vigència.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Documentació

- Sol·licitud específica de llicència i d'inscripció al registre d'animals potencialment perillosos.

- Còpia compulsada del DNI.

- Certificat d'antecedents penals.

- Certificat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus. (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/1511863)

- Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos expedit per un centre autoritzat.

- Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 120.000 €.

- Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal.

- Acreditació del pagament de la taxa.

Òrgan competent per tramitar

Agricultura

Formularis
Terminis

Període de presentació de sol·licituds: Tot l'any

RECURS
Tipus de Recurs: Reposició, Contenciós-Administratiu

Comunicació al ciutadà: conforme a l'art.59 Llei 30/1992

Lloc

Oficines Ajuntament de Manacor (Registre General)
- Manacor: pl. Convent, s/n
- Porto Cristo: C/ d'en Gual, 31

Taxes

Taxa per atorgament de la llicència municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos, regulada per l'Ordenança fiscal núm. 29 T.OD. de l'any en curs
Forma de pagament: AUTOLIQUIDACIÓ. Es recull l'imprès d'autoliquidació a l'Ajuntament i es paga al banc.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

- Ser major d'edat.

- No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o narcotràfic; i no tenir sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

- Tenir capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

- Disposar d'una assegurança de reponsabilitat civil, per danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 120.000 euros. És imprescindible que a la pòlissa hi figuri la identificació de l'animal (microxip).

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'animals perillosos i inscripció al registre d'animals potencialment perillosos.

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Agricultura, Animals

Òrgan competent per a resoldre

Batlia