Reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial

Atenció. El següent tràmit es pot realitzar telemàticament per mitjà d'aquesta web.

Anónimament

Iniciar un nou tràmit Entrar
Té per finalitat obtenir una indemnització atorgada per l'Ajuntament per lesions o danys que pateixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets, com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

El dret a reclamar prescriu a l'any que s'hagi produït el fet o l'acte que motiva la indemnització o que se n'hagi manifestat l'efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar a partir de la curació o de la determinació de l'abast de les seqüeles.

Totes les sol·licituds han d'especificar la quantia econòmica que es reclama.

Tràmits

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

La instància juntament amb tota la documentació s'ha de presentar al Registre General de d'Ajuntament de Manacor, o bé iniciar el tràmit telemàticament.

Documentació

Sol·licitud general.

Tots els documents i els justificants que es considerin oportuns per confirmar els fets pels quals es demana la indemnització (informes mèdics, atestats policials, fotografies, factures, pressuposts de reparació ...) i per acreditar la relació de causalitat entre els danys i/o lesions i el funcionament d'un servei públic.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Terminis

Un any a partir de la data dels fets o a partir de la data de curació o de determinació de l'abast de les seqüeles.

RECURS
Tipus de recus: Reposició, contenciós administratiu


Comunicació al ciutadà: Conforme a l'art. 59 de la Llei 30/1992

Lloc

Oficines de l'Ajuntament de Manacor (REGISTRE GENERAL)
- Manacor: pl. del Convent, s/n
- Porto Cristo: c. d'en Gual, 31

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Requisits

Ser persona interessada en el procediment administratiu segons les condicions de l'art. 31 de la Llei 30/1992:
a) Les que el promoguin com a titulars de drets o d'interessos legítims individuals o col·lectius.
b) Les que, sense haver iniciat el procediment tenguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'hi adopti.
c) Les que tenguin interessos legítims, individuals o col·lectius, que puguin resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat la resolució definitiva.

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de la reclamació

Organisme responsable

Ajuntament de Manacor

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Justícia

Òrgan competent per a resoldre

Batlia